header
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 September 2009 18:24

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ         พระราชบัญญัติการศึกษาแห
งชาติ พ.. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545 ในหมวด       5  ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา โดยในมาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549        ประกอบดวยมาตรฐาน 3 าน ไดแกมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูมาตรฐานยอย  ทั้ง 3 านนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรูแตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเกณฑมาตรฐานอื่นๆ     ที่สงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อ  งเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 านที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.. 2546 ทั้งยังสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่     คาดหวัง ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษา

Last Updated on Friday, 26 March 2010 14:25
 

ค้นหา

สถานะการใช้งาน

We have 1 guest online